Spotkanie z Norwegią
Dodane przez atka_s dnia Padziernik 04 2013 11:15:55

NORWEGIA U NAS


Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku poprzez swojego patrona jest nierozerwalnie zwią zany z Norwegią .

Okazuje się , że nie tylko historia łą czy nasze kraje, wiele powią zań można także znaleźć w różnych dziedzinach kultury. Tropicielką tych zwią zków jest pani Janina Januszewska – Skreiberg, którą gościliśmy 24.09. 2013 w naszej szkole.
Mieszkają ca od ponad 40 lat w Norwegii dziennikarka, animatorka kultury, kolekcjonerka dzieł sztuki i wspomnień, była obecna podczas ważnych wydarzeń, mię dzynarodowych festiwali.


O takich spotkaniach pisze w swojej ksią żce „Sercem w dwóch krajach. Norwesko – polskie pejzaże kulturalne”,
ale też o nieznanych z mediów, prywatnych kontaktach z artystami tej miary, co: Sławomir Mrożek, Roman Polański, Andrzej Wajda, Edward Stachura, Czesław Miłosz, ks. Twardowski.

Warto tu nadmienić , że w krę gu zainteresowań autorki znaleźli się nie tylko ludzie teatru, filmu i literatury, ale też malarze, architekci, muzycy, a nawet alpiniści.


Podczas spotkania dzię ki opowieściom p. Januszewskiej postacie znane młodzieży z kart podrę czników zeszły na ziemię i nabrały realnych kształtów, np. Miłosz, któremu nie chciało się jechać do Norwegii albo nielubią cy pochwał i fetowania Mrożek, lub też przyjaciel autorki ks. Twardowski, autor wiersza do bohaterki naszego spotkania.

Ze szczególnym zaciekawieniem zebrani wysłuchali fragmentu ksią żki poświę conego bitwie o Narwik i rocznicowym obchodom tego wydarzenia. Pytania uczniów dotyczyły jednak w wię kszym stopniu życia prywatnego pani Januszewskiej, która wzruszyła się na wieść , że ma do czynienia z przyszłymi lotnikami – okazało się , że jej ojciec jako lotnik zginą ł w bitwie o Anglię …

I w ten sposób powstały kolejne wię zi: mię dzy Polską i Norwegią , jak też mię dzy pokoleniami..


opracowała p. Katarzyna Kwiatkowska